Privacy Statement

Als zorgverlener hecht ik veel belang aan uw privacy en houd ik mij aan de AVG, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit document wil ik aangeven hoe ik omga met uw gegevens.

Omgang met uw gegevens en uw rechten:

 • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, zoals hier onder nader is beschreven.
 • Zonder u toestemming zullen uw gegevens niet gedeeld worden met andere partijen.
 • Ik heb de passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens adequaat te beschermen.
 • Uw persoons- en medische gegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor minstens 15 jaar na het laatste contact bewaard.
 • Als patiënt van het Orthopedisch Adviesburo heeft u het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.
 • Daarnaast heeft u het recht om verleende toestemmingen van uitwisseling van medische gegevens met andere zorgverleners en/of bedrijfsarts te veranderen of in te trekken.

 

Voor welk doeleinde worden welke gegevens vastgelegd

Ten behoeve van contactopname voor het maken of aanpassen van afspraken, bespreken van het beleid of het vragen om een beoordeling:

 • Naam,
 • Telefoonnummer (-s),

Ten behoeve van uw factuur op naam:

 • Voorletter(-s),

Naam,

 • Woonadres,
 • Geboortedatum,
 • BSN,
 • Diagnosecode,
 • CSI-code.

Ten behoeve van uw medische dossier dienende voor een adequate behandeling:

 • Voorletter(-s)
 • Achternaam,
 • Woonadres,
 • Geboortedatum,
 • BSN,
 • Telefoonnummers,
 • Medische gegevens zoals verkregen tijdens anamnese, onderzoek en de behandelingen zoals eventuele foto- en/of filmopnames, verwijzingen en berichten van andere zorgverleners, kopieën van röntgenfoto’s, MRI-beelden en actuele medicatie, die van invloed kunnen zijn op eventuele risico’s, het behandelverloop en het resultaat.

Ten behoeve van verslaglegging aan uw huisarts en/ of verwijzer of ter uitwisseling van medische gegevens met andere zorgverleners waarvoor u toestemming heeft verleend:

 • Voorletter(-s)
 • Achternaam,
 • Woonadres,
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Medische gegevens.